Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2017

xtoffifeex
13:46
xtoffifeex
13:46
xtoffifeex
13:46
xtoffifeex
13:46
xtoffifeex
13:45
4081 35af 500
w końcu, Bieszczady.
Reposted fromcorvax corvax viaMountainGirl MountainGirl
xtoffifeex
13:45
5370 5c7c
Reposted fromoutline outline viaMountainGirl MountainGirl
xtoffifeex
13:45
4365 82c3
Reposted fromSsomething Ssomething viaMountainGirl MountainGirl
xtoffifeex
13:45
xtoffifeex
13:44
6452 095b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaMountainGirl MountainGirl
xtoffifeex
13:44
xtoffifeex
13:44
Reposted fromFlau Flau viarybasferyczna rybasferyczna
xtoffifeex
13:43
2896 2240
Reposted frompoppyseed poppyseed viarybasferyczna rybasferyczna
xtoffifeex
13:43
xtoffifeex
13:43
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromxalchemic xalchemic viarybasferyczna rybasferyczna
xtoffifeex
13:42
xtoffifeex
13:42
I just miss those days
And miss you so
Wish I could be strong
When darkness comes
— Riverside
Reposted fromrybasferyczna rybasferyczna
xtoffifeex
13:41
xtoffifeex
13:41
to niesamowite, że można przez jakiś czas rozmawiać z kimś non stop i nagle zamilknąć z dnia na dzień, by już więcej się nie odezwać.
Reposted fromnotenough notenough viarybasferyczna rybasferyczna
xtoffifeex
13:41
All the walls that you keep building
All this time that I spent chasing
All the ways that I keep losing you
— Linkin Park "Talking To Myself"
Reposted fromxalchemic xalchemic viarybasferyczna rybasferyczna
xtoffifeex
13:41
7278 094a 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl